Office 365 คืออะไร

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
OFFICE 365

Office 365 คืออะไร Office 365 คือ โปรแกรม Microsoft Office ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ cloud ได้ โดยเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโปรแกรม จากบน PC ไปใช้งานออนไลน์บน Cloud และยังมีบริการออนไลน์อื่นๆให้ใช้งานได้อีกด้วย อาทิ เช่น Exchange , SharePoint, Skype for Business, และ Yammer ซึ่งจะทำให้การทำงานในองค์กรง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น